Zoek
Homepage Sociale Innovatie Onderzoek Over ons

Om welke innovaties vraagt de zorg?

In de zorg is momenteel veel gaande. Aan de ene kant neemt de vraag naar zorg sterk toe, aan de andere kant zijn er veel klachten over de kwaliteit van de zorg. De afstand tot de klant lijkt steeds groter te worden, medewerkers hebben steeds minder plezier in hun werk en de financiering komt steeds meer onder druk te staan. Dit vraagt om sociale innovatie: ingrijpende vernieuwingen die zich richten op de organisatie, de manier van werken en de mensen die het werk uitvoeren. Veel zorginstellingen zijn daar al mee bezig. Met onze projecten dragen wij daar graag aan bij.

Waar draait het om bij sociale innovatie in de zorg?
Veel zorginstellingen hebben de laatste jaren een visie ontwikkeld op hoe het beter moet. Ook zijn er diverse succesvolle voorbeelden van organisaties die deze vernieuwingen al in de praktijk brengen. Deze initiatieven en ideeën hebben enkele centrale kenmerken: 

  • Zorgverleners moeten meer vraaggestuurd gaan werken. Daarbij is de dialoog tussen de zorgprofessional en de cliënt het vertrekpunt. Het is aan de professional om goed naar de cliënt te luisteren en hem vervolgens de zorg te bieden die hij nodig heeft. De autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt staan daarbij voorop.
  • Zorgprofessionals moeten weer trots worden op hun vak en doen waarvoor ze zijn opgeleid: zorg verlenen. Dat betekent dat ze meer bewegingsvrijheid moeten krijgen om de zorg te bieden waar de cliënt om vraagt. Zij moeten zelfstandig beslissingen kunnen nemen en zich daarin gesteund voelen door hun leidinggevenden. De organisatie moet dit faciliteren.
  • Zorginstellingen moeten efficiënter en klantgerichter gaan werken. Dit betekent dat hun zorgaanbod exact moet aansluiten bij de vraag van de cliënt. Ook de werkprocessen moeten daarop ingericht zijn en elke medewerker moet daar worden ingezet waar zijn kennis en competenties het best worden benut. Op die manier kan de organisatie de kosten in de hand houden.


Wat kunnen onze projecten hieraan bijdragen?
De onderzoekers van Sociale innovatie in de zorg dragen graag bij aan deze initiatieven. Wij geloven dat sociale innovatie onontkoombaar is en dat zowel de cliënt als de medewerker meer regie moeten krijgen over de zorg die zij ontvangen en geven. Wel valt ons op dat veel van de veranderingen van bovenaf worden ingezet door bestuurders en managers. In onze visie bereik je meer als de veranderingen van onderop komen: van de medewerkers zelf, die immers het beste weten wat er moet gebeuren en wanneer. In onze projecten gaan we dan ook actief met deze medewerkers aan de slag en vragen we hen naar de gewenste veranderingen. Het gevolg is dat ze zich hierbij betrokken voelen en gemotiveerd zijn om die veranderingen ook daadwerkelijk uit te voeren. Op de pagina lopende of afgeronde projecten leest u daar meer over.