Zoek
Homepage Sociale Innovatie Onderzoek Over ons

Kenniscentrum Sociale Innovatie

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie maakt deel uit van de Faculteit Maatschappij & Recht van Hogeschool Utrecht. Het omvat momenteel zeven lectoraten, waar 11 lectoren aan verbonden zijn. Het kenniscentrum doet onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van hulp- en dienstverlening, sociaal beleid, welzijnswerk, maatschappelijke ondersteuning, personeel en arbeid, recht, justitie en veiligheid.

Het is haar missie om een bijdrage te leveren aan de sociale kwaliteit van de samenleving, o.a. door kennis te verzamelen en door te geven. De lectoraten vormen het hart van het kenniscentrum. Het gaat om:

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Dit lectoraat doet onderzoek naar de manier waarop de maatschappelijke dienstverlening cliënten met een complexe problematiek kan bereiken. Dat kan bijvoorbeeld via de methode van outreachend werken (‘bemoeizorg’). Het lectoraat houdt zich tevens bezig met morele oordeelsvorming bij sociale professionals.

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties
In het onderzoek van het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties staat het begrip ‘sociale innovatie’ centraal. Deze is gericht op de vernieuwing van organisaties en arbeidsprocessen en op de ontwikkeling van medewerkers. Productiviteitsverhoging, talentontplooiing en arbeidsparticipatie vormen hierbij de kernthema’s. Het doel is de professionalisering van het P&O-beleid, de P&O-beroepsbeoefenaar en het P&O-onderwijs.

Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling
Welke rol kunnen sociale professionals spelen om de participatie van burgers in de Nederlandse samenleving te bevorderen? Het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling doet onderzoek naar deze belangrijke vraag. Het lectoraat richt zich op alle vormen van participatie: in buurten, scholen, verenigingen en de hele maatschappij.

Participatie Zorg en Ondersteuning
Dit lectoraat richt zich op de ondersteuning van mensen met een kwetsbare positie in de samenleving. Het gaat om mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Het lectoraat ontwikkelt kennis en methodieken waarmee sociale professionals deze kwetsbare burgers kunnen ondersteunen.

Werken in Justitieel Kader
Dit lectoraat levert graag een bijdrage aan de ontwikkeling van effectieve methodieken, specifieke competenties en gerichte opleidingen voor de ruim 20.000 professionals die werken in een justitieel kader. Dit is nodig, omdat deze professionals opereren in een spanningsveld: tussen zorg en toezicht, tussen begeleiden en controleren en tussen integratie en veiligheid. Het gaat om toezichthouders bij de reclassering, groepsleiders in Justitiële Jeugdinrichtingen, gezinsvoogden bij Bureau Jeugdzorg of begeleiders in tbs-klinieken.

Lectoraat 'Rechten, de beroepspraktijk'
Het lectoraat Rechten, de beroepspraktijk stelt de juridische professional centraal. Het wordt geleid door twee lectoren, elk met een eigen invalshoek. Nadja Jungmann richt zich op geld, schulden en invordering. Mies Westerveld legt de focus op de kwaliteiten en de kwalificaties van een ‘goede’ juridische professional, met als speciaal aandachtsgebied de opleiding tot HBO-jurist.

Lectoraat Regie van Veiligheid
Binnenkort volgt hier meer informatie over dit lectoraat.